NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỂ THAO ĐƯỢC TÍNH CHỈ SỐ DO HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC PHÊ DUYỆT NĂM 2019

3/16/2020 11:44:21 AM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình