GIỚI THIỆU

Đội ngũ giảng viên

5/10/2017 12:31:12 PM

Đội ngũ giảng viên khoa Giáo dục thể chất& Quốc phòng:

1. GVC. TS TrầnThủy

- Chức vụ:  Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa GDTC - QP

- Chuyên môn: Giáo dục thể chất

- Điện thoại: 0913295711

- Email: thuyhoangsonqbuni@gmail.com

- Webmail: Thuytran@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển; chương trình giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực GDTC và GDQP.

- Chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên khoa GDTC- QP và tổ chức các hoạt động NCKH, phát triển tài  liệu giảng dạy, học tập các môn học ngành GDTC và GDQP khi được giao Hiệu trưởng giao.

- Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Khoa GDTC - QP theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Giảng dạy môn học thuộc bộ môn GDTC và chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học được giao.

2. Th.s Dương Thế Công

- Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bộ môn Quốc phòng

- Chuyên môn: Giáo dục thể chất & Quốc Phòng     

- Điện thoại:   0912709553

- Email: theconggdqpqb@gmail.com

Webmail: Congdt@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Phụ trách bộ môn, tổ chức kế hoạch giảng dạy theo chương trình GDQP-AN cho HS-SV; Theo dõi quản lý tổ chức triển khai việc thực hiện kế hoạch.

 - Thực hiện phân công giảng dạy, kiểm tra, thi, đánh giá và xử lý kết quả học tập môn GDQP-AN.

- Tham mưu cho Khoa về công tác GDQP-AN cho HS-SV.

3. Th.s Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ: Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất

- Chuyên môn: Giáo dục thể chất- Điền kinh

- Điện thoại: 0915277890, 0917811182.     

- Email: anhtuannguyendhqb@gmail.com

- Webmail: Tuanna@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ trường Đại học Quảng Bình. Phân công giảng dạy và lên thời khóa biểu cho các giảng viên thuộc bộ môn GDTC; theo dõi tình hình và chất lượng dạy học của giảng viên bộ môn.

- Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC các học phần chuyên ngành Điền kinh, Bóng đá; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo đề cương được duyệt hoặc theo sự phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học, chương trình chi tiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

4. GV Nguyễn Thị Lan Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Chuyên môn: Giáo dục thể chất

- Điện thoại: 0912123965

Webmail: Anhntl_gdtc@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC, các học phần chuyên ngành Bóng bàn, Thể dục; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao. 

5. Ts. Cao Phương

- Chức vụ: Giảng viên

- Chuyên môn: Giáo dục thể chất- Bóng chuyền

- Điện thoại: 0915389083

- Email: caophuonggdtc@gmail.com

Webmail: Phuongcao@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu học tập theo quy định của trường sở tại (Học viện thể thao Thượng Hải)

- (Thời gian nghiên cứu 2015 - 2019)

6. Ths. Nguyễn Quang Hòa

- Chức vụ: Giảng viên

- Chuyên môn: Giáo dục thể chất- Bơi lội

- Điện thoại: 0989686068

- Email: quanghoa94@gmail.com

Webmail: Hoanq@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC, các học phần chuyên ngành Bơi lội, Công tác Đội; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

7. Ths. Nguyễn ThếThành

- Chức vụ: Giảng viên

- Chuyên môn: Giáo dục thể chất- Bóng chuyền      

- Điện thoại: 0916007877

- Email: thethanhltdhqb@gmail.com

Webmail: Thanhnt@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC, các học phần chuyên ngành Bóng chuyền, Đá cầu; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

8. Th.s Nguyễn Xuân Hải

- Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm Giáo vụ

- Chuyên môn: Giáo dục thể chất- Điền Kinh           

- Điện thoại: 0977261372- 0917931187

- Email: Xuanhaisports@gmail.com

Webmail: Hainx@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của giáo vụ khoa.

- Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC, các học phần chuyên ngành Điền kinh; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

9. GV Lê Thị Hiếu

- Chức vụ: Giảng viên

- Chuyên môn: Giáo dục thể chất & Quốc Phòng     

- Điện thoại:   0986850767

- Email: leehieu86@gmail.com

Webmail: Hieult@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn QP; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến các môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

10. CN Trần Thị Diệu Hằng 

- Chức vụ: Chi ủy viên, Văn thư khoa

- Điện thoại: 0912680483

Webmail: Hangttd@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Giúp Trưởng Khoa tổ chức, điều hành toàn bộ các hoạt động hành chính trong phạm vi toàn Khoa. Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Trưởng khoa với các đơn vị, cơ quan trong và ngoài Trường, cán bộ giảng viên, nhân viên, sinh viên trong và ngoài Trường.

- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động của đơn vị; Quản lý tài sản của Nhà trường thuộc phạm vi Khoa quản lý.

- Sắp xếp, bảo quản hồ sơ của đơn vị; tiếp nhận, soạn thảo văn bản liên quan đến hoạt động của Khoa. Quản lý việc sử dụng con dấu của Khoa đúng quy định.

- Tham gia các công việc theo kế hoạch  Nhà trường và làm các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng khoa.

11. GV Lê Trọng Đình Văn

- Chức vụ: Giảng viên Quốc phòng kiêm quản lý dụng cụ học tập.

- Chuyên môn: Giáo dục Thể chất & Quốc phòng- Bóng đá

- Điện thoại: 0972736973

- Email: dinhvanqp87@gmail.com

Webmail: Vanltd@qbu.edu.vn

Có các nhiệm vụ sau:

- Quản lí dụng cụ học tập 2 bộ môn GDTC – QP,  Trường Đại học Quảng Bình

- Giảng dạy các học phần GDQP 

- Giảng dạy các môn Ở CLB đa môn

- Tham gia  chấm thi, coi thi dưới sự phân công của Trưởng bộ môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Các Tin đã đăng

  Khoa Giáo dục Thể chất & Quốc phòng 5/10/2017 12:36:10 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình