NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1182/QĐ-ĐHQB ngày 11/8/2011 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2400/QĐ-ĐHQB ngày 20/12/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH Quả

12/8/2014 2:36:23 PM
QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1182/QĐ-ĐHQB ngày 11/8/2011 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2400/QĐ-ĐHQB ngày 20/12/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Bình
Các Tin đã đăng

  Quy chế đào tạo 7/17/2017 3:04:01 PM

  HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA 4/2/2014 10:38:21 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình