CHI BỘ ĐẢNG

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI BỘ Nhiệm kỳ 2017 - 2020

5/3/2017 9:43:29 AM

            ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   CHI BỘ KHOA GDTC - QP

                                          ***                                                                                                                       Đồng Hới, ngày 25 tháng 4 năm 2017

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2017 - 2020

            1. Đồng chí Trần Thủy - Bí thư chi bộ

Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình về toàn bộ hoạt động của Chi bộ. Phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp các công tác sau:

- Công tác chính trị, tư tưởng

- Công tác xây dựng Đảng

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh và quốc phòng

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

- Xây dựng kế hoạch công tác của chi bộ

- Điều hành các cuộc họp của chi bộ.

2. Đồng chí Dương Thế Công - Phó Bí thư Chi bộ

Giúp đồng chí Bí thư Chi bộ điều hành các công việc được phân công, lãnh đạo trực tiếp các mảng công tác sau:

-         Thường trực công tác Đảng

-         Phụ trách công tác xây dựng và phát triển Đảng

-         Phụ trách công tác quốc phòng an ninh

-         Phụ trách công tác thông tin các hoạt động của chi bộ

Giúp Bí thư lập báo cáo của Chi bộ theo yêu cầu của Đảng ủy các cấp.

3. Đồng chí Trần Thị Diệu Hằng - Ủy viên BCH

Giúp đồng chí Bí thư Chi bộ điều hành các công việc được phân công, lãnh đạo trực tiếp các công tác sau:

- Công tác hành chính, tổng hợp; thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Công tác đoàn thể: Tổ Công đoàn, Nữ công.

-  Thư ký các cuộc họp BCH; cập nhật, lưu trữ hồ sơ chi bộ; thu, chi, nộp đảng phí lên cấp trên theo quy định của điều lệ Đảng.

-  Các công tác khác theo yêu cầu của BCH chi bộ.

Nơi nhận:                                                                                                           T/M BCH CHI BỘ

- TV Đảng ủy Trường;                                                                                               BÍ THƯ

- Bí thư, P.Bí thư Chi bộ;                                                                                            (Đã ký)

- Đảng viên;

- Lưu HS chi bộ.

                                                                                                                                    Trần Thủy

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình