NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Quảng Bình

12/8/2014 2:39:13 PM
QUY ĐỊNH Về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Quảng Bình (Được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 308 /QĐ-ĐHQB ngày 11/3/2013, thay thế Quy định về nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trong Trường ĐH Quảng Bình ban hành kèm theo QĐ số 1254/QĐ-ĐHQB ngày 22/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình )
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình