CHI BỘ ĐẢNG

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHI BỘ KHOA GDTC - QP NĂM HỌC 2017 - 2018

8/13/2017 10:06:11 AM

 

 

 

                                  ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                                  CHI BỘ KHOA GDTC - QP

                                                 Số: 01 /CTr – CB GDTC-QP                                                                                     Đồng Hới, ngày 03  tháng 8  năm 2017                                                                                                                                

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CHI BỘ KHOA GDTC - QP

NHIỆM KỲ  2017  -  2019

I. MỤC TIÊU

    - Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, có ít nhất 40% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 1 -3 đảng viên mới là giảng viên, trên 20% đảng viên là viên chức được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

    - Tiếp tục triển khai và quán triệt các Nghị quyết và chỉ thị của Đảng cấp trên tới đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể có biện pháp cụ thể để tuyên truyền vận động CBVC tự giác tham gia các hoạt động tập thể, trong đó mỗi đảng viên luôn đi đầu và là hạt nhân quan trọng.

    - Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, 100% CBVC đủ giờ giảng, có từ 01 - 03 đề tài NCKH cấp cơ sở, có trên 5 bài báo được đăng.

     - Cải tiến hoạt động sinh hoạt và chuyên môn của Chi bộ theo hướng hiệu quả, thực tiễn, tránh nhàm chán, nặng hình thức.

   - Chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện cho Công đoàn, Đoàn thanh niên phát  huy vai trò chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động nhằm hỗ trợ lãnh đạo Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, hỗ trợ công tác quản lý sinh viên và các hoạt động của sinh viên.

II. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP

1. Các giải pháp, biện pháp xây dựng chi bộ vững mạnh.

- Mọi đảng viên phải gương mẫu, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ và phát ngôn. Hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời gian quy định.

- Phấn đấu 100 % đảng viên là cán bộ, giảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Có 15 % Chiến sĩ thi đua cơ sở trong mỗi năm học. Đến cuối nhiệm kì có 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

- Có nhiều ý kiến góp ý xây dựng nghị quyết trong tháng của chi bộ.

- Thực hiện đoàn kết nhất trí trong trong chi bộ và giữa các đoàn thể, bộ phận, tổ chuyên môn. Chi bộ lãnh đạo toàn khoa dựa trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số.

- Tuyên truyền và triển khai hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ cấp trên.

2. Các giải pháp, biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục đảng viên và quần chúng.

     - Tiếp tục tập trung phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng và cơ bản nhất, chú ý những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách mới và các giải pháp lớn mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

    - Yêu cầu 100% CBVC và sinh viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ Chi bộ sẽ tổ chức ít nhất 01 hội nghị học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên.

    - Biểu dương, cổ vũ động viên những cá nhân và tập thể điển hình, có những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho Khoa, cho Trường.

- Phối hợp với lãnh đạo Khoa tuyên truyền tác phong, học tập và văn hóa lối sống cho sinh viên… Nâng cao vai trò lãnh đạo với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên.

- Chi bộ thông tin đầy đủ kịp thời và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên đến đảng viên và quần chúng.

3. Các giải pháp, biện pháp chỉ đạo công tác chuyên môn

- Chi bộ làm việc với các bộ phận, các tổ trưởng chuyên môn hàng tuần, hàng tháng để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ và khó khăn vướng mắc trong công tác chuyên môn; thống nhất phương pháp làm việc, nội dung làm việc và giải quyết các tình huống nảy sinh; đề xuất nội dung để chi bộ thảo luận ra nghị quyết lãnh đạo.

- 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đảng viên bị chậm trễ công việc. Trong năm học tất cả giảng viên đều phải tham gia hoạt động KHCN, tổ chức 1 hội thảo cấp khoa về “Nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH” nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Nghị quyết của chi bộ phải thể hiện được sự phân công chủ trì, phối hợp trách nhiệm cụ thể giữa các tổ, bộ phận đối với những nhiệm vụ có liên quan lẫn nhau.

4. Các giải pháp, biện pháp tổ chức xây dựng Đảng.

    - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    - Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của Chi ủy. Phát huy dân chủ trong việc xây dựng thảo luận mục tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đến công khai dân chủ trong thi đua, khen thưởng, quản lý tài chính, kinh phí của đơn vị.

    - Thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Cán bộ chủ chốt thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước.

    - Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, các buổi sinh hoạt đi vào thực chất. Trước khi họp Khoa hàng tháng, Chi bộ đều tổ chức họp, lấy ý kiến, đồng thời bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất thông qua các nội dung cuộc họp. Bí thư điều hành các cuộc họp theo đúng trình tự quy định. Các ý kiến của đảng viên được thư ký ghi chép đầy đủ và đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy.

- Lựa chọn, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng tập trung giải quyết theo nhóm nhiệm vụ quan trọng hoặc chuyên đề. Nội dung và kế hoạch sinh hoạt được thông báo cho đảng viên ít nhất 03 ngày trước khi sinh hoạt (trên webmail; Email cá nhân) và sau đó đưa lên website nội bộ.

5. Các giải pháp thực hiện công tác phát triển Đảng.

    - Tiếp tục đổi mới xây dựng nội dung thực hiện nghị quyết hàng tháng, kết hợp với đề cao trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Trưởng bộ môn.

    - Phấn đấu xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, với 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ. Có ít nhất 40% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    - Kết nạp 1-3 đảng viên mới là giảng viên trong nhiệm kỳ.

    6. Các giải pháp tự kiểm tra, giám sát.

    - Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên lúc mới manh nha để uốn nắn, nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm.

    - Thường xuyên kiểm tra, giám sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, về nhận thức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng.

    - Kỷ luật nghiêm minh những người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người khác, gây mất đoàn kết nội bộ.

    - Định kỳ 6 tháng lần, cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát đấu tranh phòng chống tham nhũng; rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp chỉ đạo thực hiện tiếp theo đạt kết quả.

    - Giám sát trực tiếp về sinh hoạt Đảng, trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện tiêu chuẩn của đảng viên, phẩm chất đạo đức lối sống; việc thực hiện các Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chức trách nhiệm vụ được giao.

    - Kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác đối ngoại, … của từng đảng viên đã đăng ký trong năm học.

    - Kiểm tra việc thu chi đảng phí của Chi bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi bộ tổ chức phổ biến đến đảng viên và quần chúng chương trình hành động này.

2. Chi uỷ đặc biệt là đồng chí Bí thư Chi bộ thường xuyên tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động, thường xuyên kiểm tra và đôn đốc cán bộ đảng viên thực hiện và chi ủy sẽ báo cáo trước Chi bộ vào các buổi sinh hoạt Chi bộ.

3. Chi bộ, trưởng các đoàn thể, bộ phận, tổ chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm túc.

4. Chi ủy và các đảng viên trong Chi bộ, cam kết với Đảng ủy sẽ thực hiện đúng Chương trình công tác trên./.

 

            Nơi nhận:                                                                                                                                                                         TM. CẤP ỦY CHI BỘ              

            -  VP Đảng ủy;                                                                                                                                                                                Bí thư

            - Đảng viên Chi bộ;

            - Lưu Chi bộ GDTC-QP

                                                                                                                                                                                                                Trần Thủy

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình